Du personnel et une pension raisonnable pour tous les pompiers belges - Personeel en een redelijk pensioen voor alle Belgische brandweermannen

 • 2old2few.jpg

 

  

  

 

 

 

(Nederlandse versie hieronder. Click op "...Montrer plus" in blauw. Bedankt !)

Depuis le 7 mars, les pompiers de Bruxelles sont en arrêt de travail, soutenus par l’ensemble de leurs collègues du royaume également en grève.

A Bruxelles, c’est une première ! C’est la première fois que nous quittons nos casernes et nos postes sans relève derrière nous.

Cela ne nous plaît pas. C’est contre notre engagement vis-à-vis de la population au service de laquelle nous travaillons quotidiennement et c’est le cœur déchiré que nous le faisons.

Mais c’est notre dernier recours pour être entendu. En faisant cela, nous appliquons aujourd’hui ce que le politique veut mettre en place demain : des services de secours sous-financés, en sous-effectifs, fatigués et démotivés par la charge de travail au détriment de la population et de l’ensemble des pompiers.

Nos réclamations portent sur deux points principaux :

 • Le plein effectif purement théorique à ce jour voire une augmentation du personnel proportionnelle à l’augmentation des interventions au service de la population.
 • Une pension à 60 ans, au regard de la pénibilité du travail et des 7 années d’espérance de vie perdues en faisant ce métier.

 

Augmentation du personnel

Dans de trop nombreuses zones de secours du pays, le nombre de pompiers est insuffisant et le nombre d’interventions en hausse. Cela reporte sur les pompiers actifs une lourde charge d’un travail peu commun qui nous confronte quotidiennement à la souffrance physique et psychologique de ceux à qui nous apportons notre aide. Laissant parfois dans nos têtes des images et des situations qui ne nous quitterons plus et auxquelles personne ne voudrait être confronté.

Ce manque de personnel :

 • nuit à la qualité de nos interventions auprès de la population ;
 • augmente les risques d’accidents légers et mortels ;
 • accumule de la fatigue physique qui se transforme en blessures ;
 • accumule de la fatigue psychologique qui se transforme en burn-out et/ou ruine notre vie privée.

 

Pension à 60 ans

La réforme des pensions récemment votée a augmenté l’âge légal de la pension pour tous les belges à 67 ans.

Par rapport à la population générale, il est prouvé par des études que nous développons plus certaines maladies (cancers, maladies cardio-vasculaires,…) qui engendrent une diminution de notre espérance de vie de 7 ans.
Nous demandons donc simplement que ces 7 années de vie perdues une fois notre carrière terminée soient prises en compte.

En ce mois de mars, nous avons encore enterré deux collègues bruxellois. L’un est décédé 3 jours avant son 59° anniversaire le lendemain de sa prépension ! Le second, déjà pensionné, est décédé à 67 ans. Âge jusqu’auquel nos dirigeant voudraient que nous travaillions.

Assurer votre, et notre, sécurité exige un niveau de performance que notre courage et notre dévouement ne suffiront pas à compenser passé 60 ans.

 

Vous comprenez ainsi que nos revendications sont légitimes, pour vous et pour nous.

Aujourd’hui, c’est nous qui vous appelons à l’aide.

Nous espérons pouvoir compter sur vous comme vous pouvez comptez sur nous au quotidien.

Merci de votre soutien !

 

N.B. : n'oubliez pas de confirmer votre signature via le mail reçu. Merci !

------------------------------------------------------

 

Sinds 7 maart staken de Brusselse brandweerlui, gesteund door al hun collega's in het koninkrijk.

In Brussel is dit een primeur! Dit is de eerste keer dat we onze kazerne en onze posten verlaten zonder aflossing.

Dat bevalt ons niet. Het druist in tegen onze eer en betrokkenheid voor de bevolking die we dagelijks dienen en we doen het met een gebroken hart.

Maar dit is ons laatste redmiddel om gehoord te worden! Door dit te doen, passen we vandaag toe wat de politici morgen willen invoeren: ondergefinancierde, onderbezette, vermoeide en gedemotiveerde hulpdiensten. Op die manier is het onmogelijk om veiligheid te garanderen, wat eigenlijk onze kerntaak is.

Onze klachten hebben betrekking op twee concrete punten:

 • De louter theoretische personeelsbezetting. We willen een personeelsuitbreiding die in verhouding staat tot de toename van de interventies ten dienste van de bevolking.
 • Pensioen op 60 jaar. Rekening houdend met de psychologische impact en de fysieke intensiteit van ons beroep waardoor we een verminderde levensverwachting van maar liefst 7 jaar hebben ten opzichte van andere beroepen.

 

Uitbreiding van het personeel

In te veel hulpverleningszones in het land is het aantal brandweerlieden onvoldoende en neemt het aantal interventies toe. Dit legt een extra werkdruk op aan de actieve brandweerlieden die hoe dan ook al een uitzonderlijk zwaar beroep uitoefenen. Daarbij worden we dagelijks geconfronteerd met fysisch en psychische lijden van degenen die wij helpen. Soms blijven beelden en situaties in ons hoofd hangen die ons nooit meer zullen verlaten wat een zware psychologische last meebrengt die we vaak mee naar huis nemen.

Dit gebrek aan personeel :

 • schaadt de kwaliteit van onze hulpverlening aan de bevolking ;
 • verhoogt het risico van kleine tot dodelijke ongevallen;
 • stapelt fysieke vermoeidheid op wat kan overgaan in letsel en blessures ;
 • accumuleert psychologische vermoeidheid die uitmondt in een burn-out en/of ons privéleven onder druk zet.

 

Pensioen op 60 jaar

De onlangs goedgekeurde pensioenhervorming heeft de wettelijke pensioenleeftijd voor alle Belgen verhoogd tot 67 jaar.

In vergelijking met de algemene bevolking blijkt uit studies dat wij meer ontvankelijk zijn voor bepaalde ziektes (kankers, hart- en vaatziekten,...) waardoor onze levensverwachting met 7 jaar daalt.
We vragen niets uitzonderlijk. We vragen eenvoudigweg om rekening te houden met deze 7 verloren levensjaren na afloop van onze carrière.

In maart hebben we nog twee collega's uit Brussel begraven. De ene overleed 3 dagen voor zijn 59e verjaardag, de dag na zijn vervroegde pensionering! De tweede, reeds gepensioneerd, stierf op 67-jarige leeftijd. De leeftijd tot welke onze ministers willen dat wij werken.

Wij brandweermannen/ambulanciers staan met moed, toewijding en fierheid ten dienste van de bevolking. Spijtig genoeg is dat vanaf 60 jaar niet voldoende om uw en onze veiligheid te garanderen.

 

We zijn er zeker van dat u begrip heeft voor onze eisen.

Vandaag zijn wij het die uw hulp nodig hebben.

We hopen dat we op u kunnen rekenen zoals u ook dagelijks op ons kan rekenen.

Bedankt voor uw steun!

 

N.B.: vergeet niet uw handtekening te bevestigen via de ontvangen e-mail. Dank u wel !


Pompiers de Belgique - Belgische brandweer    Contacter l'auteur de la pétition

Signer cette pétition

En signant, j'accepte que Pompiers de Belgique - Belgische brandweer puisse voir toutes les informations que je fournis dans ce formulaire.

Nous ne publierons pas votre adresse e-mail en ligne.

Nous ne publierons pas votre adresse e-mail en ligne.


J’autorise le traitement des informations que je fournis sur ce formulaire aux fins suivantes :
Publicité payante

Nous ferons la promotion de cette pétition auprès de 3000 personnes.

Apprendre encore plus...